fbpx

Regulamin Programu Lojalnościowego

Skarbonka Zielony Puzzel Zdrowy Catering

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału oraz zasady funkcjonowania programu lojalnościowego (dalej jako: „Program Lojalnościowy Skarbonka”) organizowanego przez Idea Puzzel Ilona Kieres zarejestrowaną pod numerem NIP 8672216880, prowadzącą działalność pod adresem Tarnowska Wola 225, 39-460 Nowa Dęba (dalej jako: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązuje od dnia 03.01.2022r. do odwołania lub do momentu wprowadzenia zmian przez Organizatora.
 3. Program Lojalnościowy umożliwia Klientom Organizatora zdobywanie punktów lojalnościowych na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej jako: „Punkty lojalnościowe”), które następnie można wymienić na rabat pieniężny, na warunkach określonych niniejszym regulaminem (dalej jako: „Rabat”).
 4. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne.
 5. Treść Regulaminu Programu Lojalnościowego jest dostępna na stronie internetowej zielonypuzzel.pl.

Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, występująca jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej jako: „Uczestnik”).
 2. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Uczestnik zakłada Konto na stronie internetowej www.dietly.pl (po przekierowaniu ze strony internetowej zielonypuzzel.pl).
 3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicznych:
 4. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu : Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 5. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 6. c) włączona obsługa plików cookies,
 7. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie Lojalnościowym tylko raz w jednym czasie.
 8. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 9. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
 10. a) korzystania z Programu Lojalnościowego i Konta w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 11. b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 12. c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 13. Program Lojalnościowy nie obejmuje zamówienia zestawu testowego.

Punkty lojalnościowe

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty lojalnościowe zgodnie z następującymi warunkami:
 2. a) za każde 50 zł wydane na Zamówienie za pośrednictwem Konta, Uczestnik otrzymuje 50 punktów, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3.
 3. b) Uczestnik otrzymuje 100 punktów za każde 50 zł wydane na pierwsze Zamówienie za pośrednictwem Konta przez poleconego Klienta, który zastosuje kod rabatowy Uczestnika,
 4. c) za założenie Konta z jednoczesnym złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem zgód marketingowych, Uczestnik otrzymuje 1000 punktów.
 5. d) za założenie Konta wraz z jednoczesnym złożeniem Zamówienia bez wyrażenia zgód marketingowych, Uczestnik otrzymuje 500 punktów.
 6. e) za każdy oceniony posiłek Uczestnik otrzymuje 10 punktów
 7. f) za ocenę cateringu z treścią powyżej 100 znaków Uczestnik otrzymuje 100 punktów.
 8. Kod rabatowy dla Klienta poleconego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 b) jest unikalny dla każdego Użytkownika i znajduje się w zakładce o nazwie„Skarbonka”. Warunkiem przyznania Punktów lojalnościowych jest opłacenie zamówienia przez Klienta poleconego.
 9. Zamówienie i opłacenie zestawu testowego nie wiąże się z naliczeniem punktów w Programie Lojalnościowym.
 10. W ramach Programu Lojalnościowego Organizator może zaoferować akcje ograniczone czasowo, w których będzie możliwe zdobycie Punktów lojalnościowych za wskazane aktywności. Informacje na ten temat Organizator będzie publikował każdorazowo w Serwisie Internetowym.
 11. Punkty lojalnościowe są gromadzone na Koncie Klienta w zakładce o nazwie „Skarbonka”. Punkty są ewidencjonowane na Koncie niezwłocznie po spełnieniu warunków ich przyznania określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze i nie są pieniądzem elektronicznym.
 1. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi.
 2. Jeżeli nie dojdzie do pełnego świadczenia Usług na podstawie Zamówienia, w związku z którym Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy, anulowania Zamówienia, itp.) lub w przypadku nadużyć Uczestnika, punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane lub zostaną anulowane.

Wymiana Punktów lojalnościowych

 1. Uczestnik posiadający na swoim Koncie Punkty lojalnościowe może dokonać ich wymiany na Rabat pieniężny udzielony na Zamówienie podczas składania Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta. Uczestnik dokonuje wymiany po zalogowaniu się do swojego Konta, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie Internetowym. Uczestnik może wymienić Punkty lojalnościowe wyłącznie podczas składania Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Konta, nie ma natomiast możliwości wymiany Punktów lojalnościowych w ramach Zamówienia składanego elektronicznie na adres email Organizatora lub telefonicznie.
 2. Uczestnik ma możliwość wymienić posiadane punkty na „wymianę posiłków”, każda wymiana poszczególnego posiłku to koszt -100 punktów które po zmianie, zostają odjęte od puli punktów.
 3. Informacja o liczbie Punktów lojalnościowych uprawniających do wymiany na Rabat jest wskazana każdorazowo na Koncie Uczestnika w Serwisie Internetowym w zakładce o nazwie „Skarbonka”.
 4. Organizator nie zastrzega maksymalnej ilości punktów, które Uczestnik może zgromadzić na swoim Koncie, jednak każdorazowa wymiana Punktów na Rabat pomniejsza stan punktów Uczestnika zebranych w Programie Lojalnościowym, zgodnie z wartością punktów.

Voucher podarunkowy

 1. Po zalogowaniu się na Konto Klienta w zakładce „Skarbonka” jest możliwe wykupienie vouchera podarunkowego (dalej jako: Voucher).
 2. W celu wygenerowania Vouchera Klient wskazuje imię i nazwisko, które zostaną umieszczone na voucherze oraz wybraną kwotę i dokonuje zapłaty.
 3. O wartości Vouchera decyduje Klient poprzez wybranie dowolnej kwoty i dokonanie zapłaty za pomocą jednej z dostępnych form płatności.
 4. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy.
 5. Potwierdzenie zakupu Vouchera jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Voucher jest generowany w postaci elektronicznej i zawiera kod, który należy wpisać w polu ”Dodaj kod rabatowy” przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym zielonypuzzel.pl. Kod z Vouchera można użyć tylko jeden raz.
 7. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.

Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@zielonypuzzel.pl lub na adres siedziby Organizatora (Tarnowska Wola 225, 39-460 Nowa Dęba)
 2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni bez konieczności wskazania powodu wypowiedzenia.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania Uczestnika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.
 4. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego, prowadzi do utraty prawa uzyskania Rabatów. Uczestnik, zamierzający wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zebrane Punkty lojalnościowe na Rabaty, jeśli jest do nich uprawniony. W dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Punkty lojalnościowe Uczestnika zostaną skasowane bez możliwości ich przywrócenia.
 5. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym za zasadach określonych w Regulaminu sklepu internetowego. W przypadku odstąpienia Punkty lojalnościowe zebrane przez Uczestnika zostają skasowane.
 6. Organizator może w każdym czasie zakończyć prowadzenie Programu Lojalnościowego, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem Konta lub w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Uczestnika, nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany punktów na Rabaty.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego można składać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora:kontakt@zielonypuzzel.pl lub pisemnie na adres: Idea Puzzel Ilona Kieres, 39-460 Nowa Dęba, Tarnowska Wola 225
 1. W treści reklamacji należy wskazać:
 2. a) dane Uczestnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej.
 3. b) zwięzły opis sprawy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz w razie potrzeby dokumentację fotograficzną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 5. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych

Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Programu Lojalnościowego mają charakter informacyjny.
 3. Uczestnik przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i Regulaminu Programu Lojalnościowego. Udział w Programie Lojalnościowym jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Programu Lojalnościowego.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie wskazanym w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie internetowym.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.01.2022 r.